Die Grenzboten / Das Mexiko des Porfirio Diaz
 

Die Grenzboten66 (1907)Erstes Vierteljahr.Das Mexiko des Porfirio Diaz