P 10 / Nr. 63 : Brief der Eudaimonis an ihre Tochter Aline. Apollonopolites Heptakomias; Apollonopolis Heptakomias, ohne Datum [22. Epiph]