Die Grenzboten / F., G. : Karl Mathy.
 

Die Grenzboten27 (1868)I. Semester. I. Band.F., G. : Karl Mathy.