Arthur v. Studnitz: Die Grenzboten / Zur Suezkanalfrage.
 

Die Grenzboten33 (1874)I. Semester. II. Band.Zur Suezkanalfrage.