Europäische ... Zeitung /
 

Europäische ... Zeitung1659Europaeische Secunda N. 19.