Nordischer Mercurius /
 

Nordischer Mercurius1702Anno 1702. No. 8. den 27. Januarij.