W. v. Massow: Die Grenzboten / Gedächtnisstörungen. Bremen
 

Die Grenzboten81 (1922)81. Jahrgang.Gedächtnisstörungen.